District Primary Education Officer,


SuratCircular

Sr No.DateTitleView File
1 22/02/2019 વિદ્યા સહાયક ભરતી - ૨૦૧૯ અન્વયે અગ્ત્યની સુચના View
2 18/02/2019 જિલ્લા ફેર બદલી કેમ્પ - ૨૦૧૯માં સાથે રાખવાનાં આધાર પુરાવાની યાદી (ચેકલીસ્ટ) View
3 18/02/2019 જિલ્લા ફેર બદલી કેમ્પ-૨૦૧૯માં હાજર રહેનાર ઉમેદવારોની યાદી View
4 18/02/2019 તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૯નાં રોજ જિલ્લા ફેર બદલી કેમ્પમાં હાજર રહેવા બાબત View
5 04/02/2019 જિલ્લા ફેર બદલી સીનીયોરીટી યાદી નોટીસ તા.૦૪/૦૨/૨૦૧૯ View
6 04/02/2019 ધો- ૧ થી ૫ તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૯ જિલ્લા ફેર બદલી સીનીયોરીટી યાદી View
7 04/02/2019 ધો- ૬ થી ૮ (ગણિત વિજ્ઞાન) તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૯ જિલ્લા ફેર બદલી સીનીયોરીટી યાદી View
8 04/02/2019 ધો- ૬ થી ૮ (ભાષા) તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૯ જિલ્લા ફેર બદલી સીનીયોરીટી યાદી View
9 04/02/2019 ધો- ૬ થી ૮ (સામાજિક વિજ્ઞાન) તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૯ જિલ્લા ફેર બદલી સીનીયોરીટી યાદી View
10 28/01/2019 જિલ્લા ફેર બદલી સીનીયોરીટી યાદી નોટીસ તા.૨૮/૦૧/૨૦૧૯ View
123456